Zabezpečujeme:

 

- predaj horolezeckých prostriedkov a vybavenia pre prácu vo výške aj šport,

 

- školenie pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, vydávanie platného preukazu na prácu vo výške vykonávané špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou (Oprávnenie Národného išpektorátu práce na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: VVZ-0078/16-07.1),

 

- školenie a vzdelávanie - aktualizačná odborná príprava pracovníkov vo výške, preškolenie, oboznamovanie,

 

- os obné ochranné pracovné prostr iedky pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou,

 

- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich,

 

- školenie a preškolenie armádnych, policajných a záchranárskych zložiek (jednolanová technika),

 

-  periodické kontroly a preskúšanie osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu

(Certifikát odborne spôsobilá osoba pre periodické kontroly OOPP proti pádu z výšky ID-POZ-025 Competent Person),

 

- zákaznícky servis a poradenská činnosť,

 

- samostatné práce vo výške:  - montáž a demontáž zariadení,

                                                    - špeciálne lanové efekty,

                                                    - sanačné práce,

                                                    - orezávanie stromov,

                                                    - natieracie práce,

                                                    - dokumentačné práce,

                                                    - opravy a údržba technických zariadení,

                                                    - čistenie a umývanie vo výške,

                                                    - iné práce vo výške podľa dohody.